Zgierz
Łódź

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 603 456 355

cambridge

Poziomy naucznia

LEVELSTRUCTURES
POCZĄTKUJACY
ABSOLUTE
BEGINNER
AB (A1)
Czas teraźniejszy prosty Tense: present simple
(examples of verbs: to be- być, to have (got)- mieć, can-móc , like- lubić, go- iść, live- żyć, mieszkać, eat- jeść)
Czas terażniejszy ciągły Tense: present continuous (examples of verbs: do, go, wear, eat, sit, work)
Czas przeszły prosty Tense: past simple (examples of verbs: to be, go, phrase: I was born...) formy nieregularne czasowników

wyrażenie - chciałbym ( would like)
ELEMENTARNY
ELEMENTARY
ELM (A2)
Powtórzenie i rozszerzenie czasu teraźniejszego prostego i ciągłego
Revision and development of present simple and continuous

Czas przeszły prosty Tense past simple (different regular and irregular verbs)
Czas przyszły prosty Tense future simple
forma 'to be going to' Stopniowanie przymiotników
Czas present perfect imiesłów bierny Tense: present perfect (Have you ever...?) (past participle form)

Czasowniki modalne Modals: can, could, have to, must, should
Konstukcja: like + ...ing (I like learning English.)
ŚREDNIOZAAWANSOWANY NIŻSZY
PRE-
INTERMEDIATE
PRE-INT
(B1 LOWER)
Revision and development of all the above;
Czasy terażniejsze powtórzenie Present tenses revision
Czasy przeszłe Tenses: past continuous and past continuous plus past simple (When I was having ashower a postman came.) past perfect
Tense present perfect (Have you ever...?, How long have you...?, I've just...)
zaimki zwrotne I emfatyczne (reflexive and emphatic pronouns)

Strona bierna Structure: passive (in present tense)
Zdania warunkowe typ I i II Structure: conditional I (If you read this you will know everything.), conditional II ( If I were you I wouldn't do i
Structure: to enjoy/prefer/...+...ing
Structure: used to (verb) (I used to swim a lot.)
Zdania podrzędne Structure: relative clauses with that, which, who

Czasowniki modalne Modals: must/mustn't, could/couldn't, should/shouldn't, have to/don't have to
ŚREDNIOZAAWANSOWANY
INTERMEDIATE
INT (B1)
Revision and development of all the above;

Czasy present perfect prosty i ciągły Tenses: present perfect simple/continuous

Zdania warunkowe typ II Structure: conditional II
Strona biernaStructure: passive (in all tenses)
Structure: verbs with infinitive or gerund (I remembered to lock the door.)
Structures with allow to/make/let+infinitive
Structure: defining and non-defining relative clauses
Mowa zależna -rozkazy, zdania, pytania Reported speech: imperatives, statements, questions

Czas przyszły prosty i ciągły Tenses: future simple, future continuous
Czas past perfect Tense past perfect
Zwroty typu 'nieprawdaż?' question tag
'Want somebody to do something'
Wyrażenia modalne w odniesieniu do przeszłości perfect infinitive
Zdania przydawkowe (relative clauses)
ŚREDNIOZAAWANSOWANY WYŻSZY
UPPER-
INTERMEDIATE
UPPER-INT
(B2 LOWER)
Revision and development of all the above;

Tenses: past perfect simple and continuous
Tenses: future continuous
Tenses: future perfect
zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie (unreal past, wishes)
Structure: modal+perfect infinitive (You shouldn't have...)
Structure: conditional III
Structure: have sth done
Inwersja stylistyczna (stylistic inversion)
FCE (B2+)
ZAAWANSOWANY NIŻSZY
Revision and development of all the above;
ACE (C1)
ADVANCED
ZAAWANSOWANY WYŻSZY
Revision and further development
Pewna Szkoła