Zgierz
Łódź

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 603 456 355

cambridge

Programy nauczania

 
 
 • Początkujący (Absolute Beginner) A1 +

  LPZagadnienie
  Unit them
  Materiał Leksykalny
  Vocabulary
  Funkcje Językowe
  Language work
  Funkcje Gramatyczne
  Grammar
  Pisanie Tekstów
  Guided writing
  1 Kontakty społeczne, Social skills Zwroty z życia codziennego, liczebniki, zaimki osobowe Pozdrawianie, żegnanie, przepraszanie, pytanie o samopoczucie Konstrukcja podstawowych pytań Wypełnianie formularzy osobowych
  2 Poznawanie osób,
  Meeting people
  Nazwy krajów, zawodów,zaimki dzierżawcze Przedstawianie się i kogoś, pytania o kraj pochodzenia i zawód Konstrukcja pytań, odmiana czasownika "być" przedimek nieokreślony, przedimek określony Krótka notatka o sobie
  3 Dom
  house and household
  Czynności w domu, nazwy pomieszczeń i sprzętów Opowiadanie o swoim domu Czas ‘present simple'
  Konstrukcja ‘there is, there are'
  Krótki opis domu
  4 Upodobania i hobby,
  Hobbes and free time activities
  Artykuły żywnościowe,zajęcia w czasie wolnym Wyrażanie upodobań, pytania o ulubione jedzenie, sport, itp. Czasownik "lubić", pytania w "present simple E-mail o sobie do przyjaciela korespondencyjnego
  5 Liczby i daty,
  Days of the weak,numbers
  Liczebniki główne i porządkowe, dni tygodnia, miesiące Pytania o cenę, godzinę, podawanie dat Konstrukcja zdań pytających, twierdzących i przeczących Tworzenie planu pracy, harmonogramu zajęć, itp.
  6 Sklep i restauracja,
  Shopping, resturant
  Rodzaje sklepów, potrawy, towary Zwroty pomocne w sklepie i restauracji (prośba o menu, zamawianie potraw) Konstrukcja "Can I have?" Opis sklepu lub restauracji
  7 Podróż,
  travelling
  Środki transportu, obiekty na lotnisku, dworcu, itp., hotel Pytanie o godzinę odjazdu, numer peronu, cenę biletu, rezerwację pokoju w hotelu Pytania w "present simple", użycie "where", "what time", "when", "which platform" Plan podróży
  8 W mieście
  In the city
  Obiekty w mieście, przysłówki Pytanie o drogę, wskazywanie drogi i położenia obiektów Tryb rozkazujący E-mail z podaniem drogi do hotelu
  9 Praca, szkoła
  My school, my work
  Obiekty i pomieszczenia w firmie, przyimki, przedmioty szkolne Pytanie o drogę i podawanie kierunków, wyrażanie prośby Konstrukcja pytań z "could" E-mail z podaniem drogi do biura
  10 Mój świat
  My world
  Najważniejsze czasowniki Opisywanie czynności Użycie "present continuous" Opis ilustracji, fotografii
 • Elementarny (Elementary) A2 +

  LpZagadnienie
  Unit them
  Materiał Leksykalny
  Vocabulary
  Funkcje Językowe
  Language work
  Funkcje Gramatyczne
  Grammar
  Pisanie Tekstów
  Guided writing
  1 Kontakty międzyludzkie
  Meeting people
  Zawody, nazwy firm Przedstawianie siebie i innych Czasownik "być" Notka o sobie
  2 Podróże
  Travelling
  Środki transportu, obiekty na lotnisku, dworcu, itp., hotel Zamawianie taksówki, pytanie o godzinę odjazdu, numer peronu, cenę biletu, rezerwacja pokoju w hotelu Użycie "Can I", "Could I", "I would like Plan podróży
  3 Przyjmowanie gości
  Meeting friends
  Obiekty w szkole, firmie, mieście Oprowadzanie gości po firmie i mieście, wyrażanie sugestii i propozycji Użycie "How about" Prezentacja firmy i miasta
  4 Terminy
  On time
  Czynności zawodowe Ustalanie terminów spotkań, wyjazdów, itp. Wyrażanie zgody lub jej braku Użycie czasownika ‘must' musieć E-mail z propozycją spotkania i ustaleniem terminów
  5 Firma,
  At work
  Przymiotniki, rzeczowniki Opisywanie firm i miejsc Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, użycie "there is/are" Opis miejsca
  6 Dom,
  House
  Czasowniki Opisywanie czynności stałych i tymczasowych Użycie "present simple i present continuous" Opisywanie procesów
  7 Telefonowanie,
  Making phone calls
  Słowa związane z telefonowaniem, wysyłaniem faksów i e-maili Odbieranie i wykonywanie rozmów telefonicznych Użycie "future simple" E-mail z ustalanie terminu, miejsca i innych szczegółów spotkania
  8 Czas wolny, zakupy,
  Free time, shopping
  Rodzaje sklepów, potrawy, towary Zwroty pomocne w sklepie i restauracji (prośba o menu, zamawianie potraw), rowiązywanie problemów Użycie czasowników modalnych "can", "could", "must" E-mail z propozycją spędzenia wolnego czasu
  9 Kariera zawodowa,
  career
  Czasowniki Opisywanie przebiegu kariery zawodowej i edukacji Użycie "past simple" Pisanie życiorysu zawodowego "CV"
  10 Media Język czasopism i TV Rozumienie i relacjonowanie wydarzeń Użycie "past simple" i "past continuous Raport
 • Średniozaawansowany niższy (Pre-Intermediate) B1 +

  Lp Zagadnienie
  Unit them
  Materiał Leksykalny
  Vocabulary
  Funkcje Językowe
  Language work
  Funkcje Gramatyczne
  Grammar
  Pisanie Tekstów
  Guided writing
  1 Styl życia,
  lifestyles
  Produkty i procesy Prezentacja firmy wraz z zadaniami działów i obowiązkami pracowników Czas "present simple" i "present continuous" Prezentacja
  2 Praca,
  At work
  Zawody, rodzaje szkół i uczelni Opis przebiegu kariery zawodowej i wykształcenia, rozmowa z kandydatem na stanowisko Czas "past simple" i "present perfect" Pisanie życiorysu zawodowego "CV", oraz charaktrystyki kandydata na stanowisko
  3 Korespondencja,
  Writing letters
  Typowe zwroty listowe Zrozumienie i odpowiedź na list formalny z zapytaniem Użycie okresów warunkowych, pytania "indirect questions" Kompozycja listu formalnego
  4 Prezentacja firmy i miasta Obiekty w firmie, mieście Oprowadzanie gości po firmie i mieście, wyrażanie sugestii i propozycji Użycie "How about", użycie form "gerund" i "infinitive" Tworzenie strony internetowej miasta
  5 Reklama i media Język reklam, TV, czasopism i internetu Zrozumienie i tworzenie ogłoszeń i reklam Użycie "should", stopniowanie przymiotników Tworzenie strony internetowej firmy
  6 Raporty Zwroty związane z relacjonowaniem wydarzeń, spójniki Relacjonowanie sekwencji wydarzeń Czas "present simple" i "past perfect", użycie "after", "as soon as", itd. Tworzenie raportu
  7 Negocjowanie Zwroty pomocne w proponowaniu i odrzucaniu propozycji Wyrażanie propozycji, zgody i braku zgody Użycie "I'd prefer", "I'd rather List formalny z ofertą
  8 Instrukcje, przepisy, gotowanie Recepis, cooking Podstawowe słownictwo techniczne, słownictwo regulaminów, Zywność Wyrażanie konieczności, przymusu i braku przymusu Użycie "have to", "must", "mustn't", "allowed to" Tworzenie instrukcji obsługi lub/i postępowania
  9 Zażalenia Słownictwo z zakresu handlu i usług Wyrażanie zażalenia lub skargi wraz z uzasadnieniem Użycie czasów przyszłych List z zażaleniem
  10 Ogłoszenia i podania o pracę Zawody, obowiązki w pracy, język ogłoszeń i podań o pracę Tworzenie CV, relacjonowanie przebiegu zatrudnienia i kompetencji Użycie "I'm able to", przegląd czasów przeszłych i "present perfec Podanie o pracę, list motywacyjny
   
 • Średniozaawansowany (Intermediate) B1 +

  Lp Zagadnienie
  Unit them
  Materiał Leksykalny
  Vocabulary
  Funkcje Językowe
  Language work
  Funkcje Gramatyczne
  Grammar
  Pisanie Tekstów
  Guided writing
  1 Praca, szkoła Czasowniki i przyimki Opis firmy, działów, stanowisk i zawodów Użycie "present perfect" i "past simple" Prezentacja firmy,szkoły
  2 Zatrudnienie Słownictwo z zakresu: edukacja, zawody, ogłoszenia w sprawie pracy Rekrutacja pracowników - rozmowa w sprawie pracy, autoprezentacja Użycie "present simple" i "present continuous" "CV" i list motywacyjny
  3 Zdrowie, Słownictwo z zakresu :zdrowie, Opis choroby, wizyta u lekarza, diety Zwroty z użyciem "do" i "make"oraz ‘”should” i „shouldn't” List prywatny
  4 Sieci handlowe Słownictwo z zakresu businessu Analiza wad i zalet rozwiązań businessowych, m.in. wybory partnera Użycie "used to" E-mail
  5 Zarządzanie firmą Czasowniki, zwroty czasownik + rzeczownik Prowadzenie rozmów i negocjacji, przełamywanie barier kulturowych i narodowych Zwroty z użycie trybu rozkazującego Memo - notatka wewnętrzna
  6 Bankowość i finanse Zwroty z zakresu finansów i bankowości Analiza wad i zalet rozwiązań finansowych negocjowanie warunków kredytu Okresy warunkowe (I i II), użycie "let, "allow", "enable" Krótki raport oferta finansowa
  7 Business i ochrona środowiska Przymiotniki zwroty czasownik + rzeczownik Negocjowanie optymalnych rozwiązań Użycie strony biernej List z prośbą
  8 Media,
  rozrywka
  Język czasopism finansowych Zrozumienie i analiza tekstów o tematyce ekonomicznej Okresy warunkowe (III) Streszczenie artykułu prasowego
  9 Doractwo Ekonomiczne Rzeczowniki i przyimki Analiza zjawisk i dawanie porad Zdania złożone Raport - analiza finansowa
  10 Reklama Przymiotniki, czasowniki frazowe Prezentowanie firm i produktów Mowa zależna, użycie form "gerund" i "infinitive" Tekst reklamowy
   
 • Średniozaawansowany wyższy (Upper-Intermediate) B2 +

  Lp Zagadnienie
  Unit them
  Materiał Leksykalny
  Vocabulary
  Funkcje Językowe
  Language work
  Funkcje Gramatyczne
  Grammar
  Pisanie Tekstów
  Guided writing
  1 Profil i organizacja firmy Przymiotniki, czasowniki i przyimki Opis firmy, działów, stanowisk i zawodów, historia powstania i rozwoju Użycie "present perfect", "past perfect" i "past simple" Strona internetowa prezentująca firmę
  2 Kontakty międzyludzkie Zwroty z "do", "make", "take", "get" Funkcje potrzebne przy przedstawianiu się, prezentacjach spotkaniach Zdania złożone List nieformalny
  3 Zatrudnienie Słownictwo z zakresu: kompetencje, edukacja, zawody Rekrutacja pracowników - rozmowa w sprawie pracy, autoprezentacja Użycie czasów gramatycznych "CV" i list motywacyjny
  4 Charakterystyka obiektów Przymiotniki, przysłówki miejsca Opis miejsc i obiektów (położenie, charakterystyka) Czasowniki modalne Raport
  5 Kupno i sprzedaż Towary, producenci, materiały, sposoby wytwarzania, transportu Prezentacja towarów i producentów reklama, negocjowanie Zwroty z użyciem "do" i "make", czasowniki frazalne Raport z wyników ankiety klienta
  6 Ustne prezentacje Zwroty użyteczne w wystąpieniach ustnych, multimedia Prezentowanie rozwiązań technologicznych, wyrażanie przyczyny i skutku Strona bierna List formalny
  7 Analizownie rynku Zjawiska na rynku ekonomicznym Analiza wad i zalet partnera Użycie "used to", zdania warunkowe (I,II,III) Raport - analiza wad i zalet
  8 Zarządzanie firmą Czasowniki, zwroty czasownik + rzeczownik Prowadzenie rozmów i skutecznych negocjacj Mowa zależna Memo - notatka wewnętrzna
  9 Bankowość i finanse Zwroty z zakresu ekonomii, finansów i bankowości Tworzenie business planu, negocjowanie warunków kredytu Użycie "because", "due to" Ulotka informacyjna
  10 Rozwiązywanie problemów, dworactwo ekonomiczne Rzeczowniki i przyimki Analiza zjawisk i dawanie porad Zdania złożone, mowa zależna Streszczenie artykułu prasowego
   
 • Poziom zaawansowany niższy (FCE) B2+ +

  Lp Zagadnienie
  Unit them
  Materiał Leksykalny
  Vocabulary
  Funkcje Językowe
  Language work
  Funkcje Gramatyczne
  Grammar
  Pisanie Tekstów
  Guided writing
  1 Ludzie i relacje międzyludzkie Rzeczowniki i przymiotniki Zapraszanie, witanie, rozpoczęcie i podtrzymywanie rozmowy Czasy teraźniejsze i przyszłe E-mail - zaproszenie, przyjęcie zaproszenia, podziękowanie za wizytę
  2 Podróże, różnice kulturowe Czasowniki, czasowniki+przyimki Rozwiązywanie problemów, prośba o radę i o wyjaśnienie Czasy present perfect simple i continuous Raport - charakterystyka kraju, miejsca, itp.
  3 Profil i organizacja firmy Przymiotniki, czasowniki i przyimki Historia firmy, prezentacja strategii działania, opis działów i stanowisk Zdania złożone Strona internetowa prezentująca firmę
  4 Rekrutacja pracowników Słownictwo z zakresu: cechy psychologiczne, kompetencje, edukacja, zawody Rozmowa w sprawie pracy, autoprezentacja, podejmowanie decyzji Użycie "can", "could", "be able to" Ogłoszenie-oferta w sprawie pracy, "CV" i list motywacyjny
  5 Business i multimedia Przymiotniki, przysłówki miejsca Prezentowanie i analizowanie wad i zalet Czasowniki modalne Raport, memo
  6 Handel i transport Towary, producenci, materiały, sposoby wytwarzania, transportu Prezentacja towarów i producentów reklama, negocjowanie Zwroty z użyciem "do" i "make" czasowniki frazalne(Phrasal verbs) Raport z wyników ankiety klienta
  7 Ustne prezentacje i negocjacje Zwroty użyteczne w wystąpieniach ustnych, multimedia Prezentowanie rozwiązań technologicznych, wyrażanie przyczyny i skutku, analizowanie problemów i sposobów ich rozwiązań Strona bierna, zwroty z czasownikami modalnymi List formalny
  8 Ubezpieczenia Słownictwo z zakresu ekonomii i ubezpieczeń, idiomy Negocjowanie, prezentacja Użycie czasowników frazalnych List formalny
  9 Ekonomia i polityka Słownictwo z zakresu ekonomii i polityki Rozumienie języka mediów Użycie czasowników modalnych Streszczenie
   
 • Poziom zaawansowany wyższy (CAE) C1 +

  Lp Zagadnienie
  Unit them
  Materiał Leksykalny
  Vocabulary
  Funkcje Językowe
  Language work
  Funkcje Gramatyczne
  Grammar
  Pisanie Tekstów
  Guided writing
  1 Media i wizerunek Przymiotniki, czasowniki, kolokacje (przymiotnik + rzeczownik) Ankieta klienta, wyrażanie opinii Strona bierna Raport
  2 Ludzie i relacje międzyludzkie, podróże Rzeczowniki i przymiotniki Zapraszanie, witanie, rozpoczęcie i podtrzymywanie rozmowy, prośba o radę i o wyjaśnienie Czasy gramatyczne Strona internetowa
  3 Style zarządzania, różnice kulturowe Czasowniki, czasowniki+przyimki Negocjowanie, rozwiązywanie roblemów Użycie form "gerund" i "infinitive Raport - charakterystyka kraju, miejsca, firmy itp.
  4 Struktura i organizacja firmy Przymiotniki, czasowniki i przyimki Historia firmy, prezentacja strategii działania, opis działów i stanowisk Zdania złożone List formalny
  5 Style komunikacji Słownictwo z zakresu: cechy psychologiczne, kompetencje Rozmowa w sprawie pracy, autoprezentacja, podejmowanie decyzji Użycie "can", "could", "be able to" Raport
  6 Business i komputery Przymiotniki, przysłówki miejsca Prezentowanie i analizowanie wad i zalet Czasowniki modalne Raport, memo
  7 Globalizm, światowe korporacje Wynalazki, produkty, producenci, materiały, linie wytwarzania, sposoby transportu Prezentacja towarów i producentów reklama, negocjowanie Czasowniki frazalne Raport wyników finansowych, faktury
  8 Publiczne prezentacje Zwroty użyteczne w wystąpieniach ustnych, multimedia Analizowanie problemów i sposobów ich rozwiązań, prezentowanie rozwiązań technologicznych, wyrażanie przyczyny i skutku Strona bierna, zwroty z czasownikami modalnymi Prezentacja multimedialna
  9 Analizowanie rynku, inwestycje Zjawiska na rynku ekonomicznym, problemy ekonomiczne, zjawiska polityczne Analiza, prezentacja, negocjowanie, streszczanie Konstrukcje z "have to", "must", "might", "be forced to" Raport - analiza wad i zalet, streszczenie
  10 Business i ochrona środowiska Słownictwo z zakresu ekonomii i zjawisk w środowisku przyrodniczym Prezentowanie wad i zalet, prognozowanie, przewidywanie skutków Użycie czasów przyszłych Raport w formie artykułu prasowego
 • 1
Pewna Szkoła